hj-logo

Haak & Jansen
Occasions

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Haak & Jansen Occasions

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73610208. Statutair gevestigd te (3454 TC) De Meern, aan het adres Zonzijde 23.

 

Artikel 1 – algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Haak & Jansen Occasions en opdrachtgever.

Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met Haak & Jansen Occasions een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Haak & Jansen Occasions een levering, dienst of andere prestatie verricht.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever volledig uit.

 

Artikel 2 – aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Haak & Jansen Occasions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.

Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Haak & Jansen Occasions slechts, indien en voor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Haak & Jansen Occasions aan de opdrachtgever is bevestigd of door Haak & Jansen Occasions feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

Haak & Jansen Occasions heeft het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

 

Artikel 3 – levering

Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Haak & Jansen Occasions niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4 – prijzen

Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en BPM en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

Haak & Jansen Occasion is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 5 – betaling

Betaling bij voorkeur te geschieden direct na ontvangst van de factuur, met een betalingstermijn van 3 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.

De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

Haak & Jansen Occasions door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 500,00.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, Haak & Jansen Occasions krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

Artikel 6 – verlengd eigendomsvoorbehoud & recht van reclame

Haak & Jansen Occasions blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

Haak & Jansen Occasions blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan ALLE huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Haak & Jansen Occasions heeft voldaan.

De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Haak & Jansen Occasions heeft voldaan.

 

Artikel 7 – garantie

Haak & Jansen Occasions geeft standaard op alle geleverde zaken geen garantie, tenzij anders overeengekomen op de koopovereenkomst. Indien er zich problemen of gebreken voordoen aan de aangekochte occasion,  moet er eerst met Haak & Jansen Occasions contact opgenomen worden. Indien het voertuig zonder toestemming van Haak & Jansen Occasions naar een externe garage wordt gebracht,  en-/of reparaties/veranderingen aan het voertuig uitgevoerd worden, kunnen de gemaakte kosten niet op Haak & Jansen Occasions verhaalt worden. Ook het recht tot retourneren vervalt hierdoor. 

Indien Haak & Jansen Occasions korting op een occasion heeft gegeven, wordt van opdrachtgever verwacht dat bij mogelijke problemen, de kosten van een reparatie worden verholpen van de gegeven korting wat mogelijk wordt aangevuld door Haak & Jansen Occasions. Echter indien er korting wordt gegeven en daarmee onderling een “zo meeneem prijs” ofwel “handelsprijs” wordt overeengekomen, kan Haak & Jansen Occasions op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en dient opdrachtgever mogelijke problemen zelf te verhelpen.

 

Artikel 8 – Advertenties

Haak & Jansen Occasions kan na het tekenen van de koopovereenkomst op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor spel- of typefouten en incorrecte informatie (zoals opties etc.) in advertenties. Indien er in een advertentie iets niet klopt dient de opdrachtgever dit voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst kenbaar te maken, zodat Haak & Jansen Occasions er op dat moment naar kan handelen. Opdrachtgever heeft eigen onderzoek plicht naar de aanwezige opties op een auto en gaat bij het aangaan van een overeenkomst akkoord met de occasions zoals gezien en bereden.